• Polski
 • English
 • +48 17 875 13 00 contact@qmstorm.com
  7 zasad zarządzania jakością – norma ISO 9001

  7 zasad zarządzania jakością – norma ISO 9001

  11.04.2023r.

  Norma ISO 9001 to jeden z najważniejszych międzynarodowych standardów w dziedzinie systemów zarządzania. Jednym z jej kluczowych elementów jest siedem zasad jakości, które stanowią podstawę SZJ. Są to uniwersalne wytyczne, które powinny być stosowane przez każdą firmę w celu podwyższenia poziomu usług i produktów, a co za tym idzie zwiększenia zadowolenia klientów. W dzisiejszym wpisie omówimy siedem zasad zarządzania jakością wg normy ISO 9001 i wyjaśnimy, dlaczego są tak ważne.

  Co to jest 7 zasad zarządzania jakością i dlaczego są one ważne?

  Siedem zasad zarządzania jakością to zestaw wytycznych opracowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Stosowanie tych zasad jest ważne, ponieważ wpływa na zapewnienie wysokiej jakości produktów i usług, zwiększenie satysfakcji klientów, poprawę efektywności działań, osiąganie celów biznesowych, a także na zwiększenie zaangażowania pracowników. Dzięki zastosowaniu zasad zarządzania jakością organizacje mogą lepiej wykorzystać swoje zasoby, a także zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku.

  7 zasad zarządzania jakością ISO 9001:

  1. Orientacja na klienta
  2. Przywództwo
  3. Zaangażowanie ludzi
  4. Podejście procesowe
  5. Ciągłe doskonalenie
  6. Podejmowanie decyzji w oparciu o fakty
  7. Zarządzanie relacjami

  Orientacja na klienta ISO 9001

  Główny cel normy ISO 9001 to zbudowanie jakości produktów i usług, które mają spełniać oczekiwania klientów. W końcu zadowolenie i zaufanie klienta przekłada się na sukces firmy. Stąd bardzo ważne jest zrozumienie obecnych i przyszłych potrzeb klientów, ale także przekraczanie ich oczekiwań. Kluczowym aspektem jest również to, jak wyglądają interakcje z klientem. Mają one nie tylko zbudować zaufanie, ale także przełożyć się na jakość świadczonych usług i produktów. W praktyce oznacza to, że każda struktura organizacji musi konsekwentnie koncentrować się na zadowoleniu klienta.

  Działania wspierające koncentrację na kliencie:

  • Stała analiza potrzeb i oczekiwań klientów.
  • Konieczność orientacji na dobro klienta we wszystkich strukturach organizacji.
  • Pomiar i monitoring zadowolenia klientów np. poprzez ankiety.
  • Aktywnie zarządzanie relacjami z klientami.

  Kluczowe korzyści:

  • Lepsza jakość usług i produktów
  • Satysfakcja klientów
  • Zaufanie klientów
  • Mniej skarg i reklamacji
  • Wzrost liczby klientów
  • Zwiększone przychody i udział w rynku

  Przywództwo

  Zasada przywództwa jest jednym z kluczowych elementów skutecznego zarządzania. Kierownik ma być wzorem dla swojego zespołu, a jego postawa powinna inspirować i motywować innych do działania. Należy jednak pamiętać, że przywództwo to nie tylko kierowanie zespołem, ale również tworzenie kultury organizacyjnej, która sprzyja rozwojowi pracowników i osiąganiu celów biznesowych, a także umiejętność komunikacji, zarządzania konfliktami oraz efektywne delegowania zadań i ponoszenie odpowiedzialności.

  Przywódca powinien być autentyczny, szczery i jednocześnie potrafić zjednywać sobie pracowników poprzez konsekwentne działania, słuchanie i poszanowanie opinii innych. Powinien umieć stworzyć otwartą i transparentną kulturę organizacyjną, w której pracownicy czują się docenieni, a ich zdanie jest postrzegane jako ważne.

  W efekcie, zasada przywództwa pozwala na budowanie zaangażowanego, skutecznego i zmotywowanego zespołu, który jest w stanie osiągać wyznaczone cele biznesowe.

  Działania, które wspierają aktywne przywództwo:

  • Stworzenie i wdrożenie polityki, wizji i misji organizacji.
  • Podtrzymywanie wspólnych wartości i etycznych modeli zachowań na wszystkich poziomach organizacji.
  • Wytworzenie kultury zaufania i uczciwości.
  • Zaangażowanie całej organizacji do budowania sukcesu firmy.
  • Zadbanie o to, aby liderzy na wszystkich szczeblach organizacji, tworzyli pozytywny model pracy dla innych pracowników.
  • Zapewnienie pracownikom odpowiednich zasobów – m.in. szkoleń, uprawnień, ale także narzędzi i przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy.
  • Inspirowanie, zachęcanie i docenianie wkładu pracowników.

  Kluczowe korzyści:

  • Skuteczność i wydajność pracy
  • Lepsza koordynacja procesów
  • Poprawa komunikacji między kierownictwem a poszczególnymi działami i pracownikami
  • Rozwój i doskonalenie

  Zaangażowanie ludzi

  Pracownicy są największym aktywem organizacji, dlatego ważne, aby w sposób świadomy byli zaangażowani w proces zarządzania jakością. Oznacza to, że pracownik powinien posiadać nie tylko kompetencje w zakresie wykonywanych przez siebie obowiązków, ale także aktywnie realizować wartości i cele organizacji. Aby jednak tak było, pracodawca musi po pierwsze zastosować się do wcześniej wymienionej zasady “Przywództwa”, a także uświadomić pracownikom, że są ważnym ogniwem budującym firmę i mogą mieć wpływ na jej rozwój. Powinien również stworzyć atmosferę wzajemnego szacunku, zachęcać i motywować do działania oraz doceniać osiągnięcia personelu.

  Działania, które wspierają proces zaangażowania pracowników:

  • Uświadomienie pracownikom ich indywidualnego wkładu w budowanie sukcesu organizacji (np. podczas szkolenia).
  • Umożliwienie pracownikom otwartej dyskusji, dzielenia się doświadczeniami i spostrzeżeniami.
  • Docenianie pracy i wkładu personelu. .
  • Przeprowadzanie ankiet oceniających satysfakcję pracowników i podejmowanie odpowiednich działań związanych z wynikami ankiet.

  Kluczowe korzyści:

  • Pracownicy lepiej rozumieją cele organizacji
  • Większa motywacja i zaangażowanie personelu
  • Rozwój osobisty i większa kreatywność pracowników
  • Przejmowanie inicjatywy przez personel
  • Odczuwania satysfakcji z pracy
  • Lepsza współpraca w całej organizacji
  • Zaufanie do kierownictwa
  • Wspólne wartości i pozytywna kultura pracy w całej organizacji

  Podejście procesowe

  Działania organizacji powinny być oparte na podejściu procesowym, czyli planowaniu, realizacji, monitorowaniu i doskonaleniu procesów. W takim podejściu procesy są postrzegane jako zbiór powiązanych ze sobą działań, które przekształcają dane wejściowe w wynik, przy czym każdy proces ma swoje cele i wytyczne, a także wymagania co do jakości, czasu, kosztów i zasobów.

  W podejściu procesowym kluczowe znaczenie ma monitorowanie, analiza wyników procesów i ich ciągłe doskonalenie. Organizacja powinna zbierać dane o swoich procesach, aby wiedzieć, jakie są ich mocne strony, gdzie mogą występować problemy i co można zrobić, aby je rozwiązać, a także jakie zasoby są potrzebne do ich realizacji.

  Działania, które wspierają podejście procesowe:

  • Zdefiniowanie celów i procesów niezbędnych do ich osiągnięcia.
  • Ustalenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie procesami.
  • Analiza aktualnych możliwości organizacji i ograniczeń.
  • Określenie zasobów potrzebnych do przeprowadzenia procesu.
  • Analiza współzależności istniejących procesów w organizacji.
  • Zarządzanie wszystkimi procesami, poprzez traktowanie ich jako jeden spójny system.
  • Monitorowanie, analiza i ocena procesów.
  • Zbieranie informacji i danych niezbędnych do prawidłowego działania i doskonalenia procesów
  • Zarządzanie ryzykiem.

  Kluczowe korzyści:

  • Koncentracja na kluczowych procesach
  • Spójne i przewidywalne wyniki
  • Zoptymalizowana wydajność
  • Efektywne wykorzystanie zasobów

  Ciągłe doskonalenie

  Zasada ciągłego doskonalenia polega na stałym dążeniu do poprawy procesów i produktów poprzez systematyczne wprowadzanie ulepszeń. Dzięki zasadzie ciągłego doskonalenia firmy są w stanie dostosowywać swoje działania do zmieniających się warunków rynkowych, zwiększać efektywność, obniżać koszty i podnosić jakość swoich produktów lub usług.

  Działania, które wspierają zasadę ciągłego doskonalenia:

  • Edukacja i szkolenia personelu.
  • Badanie rynku i potrzeb klientów.
  • Prowadzenie CAPA.
  • Opracowywanie i wdrażanie projektów ulepszeń dla procesów.
  • Opracowywanie nowych lub zmodyfikowanych towarów, lub usług.
  • Śledzenie, analiza i monitoring wdrożonych projektów.

  Kluczowe korzyści:

  • Poprawa wydajności procesów
  • Zadowolenie klientów
  • Lepsza jakość produktów i usług
  • Rozwój innowacyjności
  • Poprawa konkurencyjności
  • Zdolność przewidywania i reagowania

  Podejmowanie decyzji w oparciu o fakty

  Zasada podejmowania decyzji w oparciu o fakty to podejście polegające na opieraniu decyzji na obiektywnych, rzetelnych i udokumentowanych informacjach. Oznacza to, że decyzje podejmuje się na podstawie dostępnych danych, analiz i raportów, a nie na podstawie intuicji, emocji czy uprzedzeń.

  Takie podejście ma na celu zminimalizowanie ryzyka i podejmowanie działań opartych na obiektywnych i mierzalnych informacjach. Dzięki temu są one bardziej trafne, a ich skutki łatwiejsze do przewidzenia.

  Zasada ta zakłada, że przed podjęciem decyzji należy dokładnie zbadać i przeanalizować dostępne informacje, a także przeprowadzić ewentualne badania i testy. Ważne jest również, aby w procesie podejmowania decyzji (o ile to możliwe i konieczne) brali udział specjaliści z różnych dziedzin, którzy mogą wnieść swoją wiedzę i doświadczenie.

  Zasada ta ma zastosowanie we wszystkich obszarach biznesowych, od marketingu i sprzedaży, po produkcję i zarządzanie personelem. Pozwala na podejmowanie decyzji opartych na rzeczywistych danych, co przekłada się na większą skuteczność, efektywność i konkurencyjność firmy.

  Działania, które wspierają podejmowanie decyzji w oparciu o fakty:

  • Monitoring kluczowych wskaźników wydajności organizacji.
  • Przechowywanie i udostępnianie wszystkich kluczowych danych (np. w informatycznym systemie do zarządzania jakością QMS).
  • Analiza i ocena danych za pomocą odpowiednich metod i narzędzi.
  • Szkolenie personelu w zakresie analizy danych.

  Kluczowe korzyści:

  • Usprawnione procesy decyzyjne
  • Efektywniejsze zarządzanie zasobami organizacji
  • Poprawa wydajności
  • Unikanie błędów
  • Optymalizacja zarządzania ryzykiem

  Zarządzanie relacjami

  Zasada zarządzania relacjami to podejście, które skupia się na budowaniu, utrzymywaniu i rozwijaniu trwałych i korzystnych relacji z klientami, partnerami biznesowymi, pracownikami i społecznością lokalną.

  Zasada ta zakłada, że dobre relacje z klientami i innymi interesariuszami przekładają się na większą lojalność, zaangażowanie i zaufanie, co pozytywnie wpływa na wyniki biznesowe. Zarządzanie relacjami opiera się na dbałości o potrzeby interesariuszy, budowaniu trwałych relacji opartych na wzajemnym zaufaniu i korzyściach oraz na ciągłym komunikowaniu i dostarczaniu wartości.

  Działania, które wspierają zarządzanie relacjami:

  • Określenie zainteresowanych stron (dostawcy, partnerzy, klienci, inwestorzy, pracownicy, sąsiedztwo firmy, społeczność lokalna itd.) i ich relacji z organizacją.
  • Określenie i ustalenie priorytetów relacji z zainteresowanymi stronami
  • Równoważenie zysków krótkoterminowych z długoterminowymi
  • Gromadzenie i udostępnianie informacji, wiedzy i zasobów wybranym interesariuszom
  • Nawiązywanie współpracy w zakresie rozwoju i doskonalenia procesów z dostawcami, partnerami i innymi zainteresowanymi.

  Kluczowe korzyści:

  • Zwiększona wydajność współpracy organizacji z  zainteresowanymi stronami
  • Wspólne rozumienie celów i wartości
  • Zdolność do tworzenia wspólnych wartości pomiędzy stronami,
  • Dzielenie się zasobami i kompetencjami
  • Dobrze prosperujący łańcuch dostaw, który zapewnia stałe przepływy towarów i usług.
  QMS System do zarządzania dokumentacja
  Opublikowano
  Umieszczono w kategoriach: Blog

  Kontakt

  Masz jakieś pytania?
  Zainteresowała Cię oferta naszego systemu?
  Skontaktuj się z nami telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego!

   *pola wymagane

   Please prove you are human by selecting the truck.