• Polski
 • English
 • +48 17 875 13 00 sales@softsystem.pl

  Moduły

  QMStorm posiada dedykowane moduły, które pozwalają zarządzać określonymi obszarami w Systemie Zarządzania Jakością. Każdy z modułów może funkcjonować samodzielnie, mogą być one także wybrane zgodnie z potrzebami organizacji i połączone w spójnie działającą strukturę.

  @@alt

  Dokumenty

  Moduł Dokumenty umożliwia tworzenie, edytowanie, zarządzanie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji niezbędnej dla wsparcia SZJ. Dokumenty są przechowywane w sposób bezpieczny, a system daje możliwość przypisania dostępu do dokumentów tylko upoważnionym użytkownikom lub grupom użytkowników. Dokumentacja jest przechowywana i przetwarzana w sposób usystematyzowany i kontrolowany, podlegając określonym procedurom, a każda zmiana w dokumencie jest raportowana. Dzięki temu widoczne jest, kto zapoznał się z dokumentem oraz kto dokonał w nim zmian. Moduł umożliwia ustawienie własnych procesów przetwarzania dokumentacji w oparciu o predefiniowane w systemie kroki, bez udziału programistów.

  Wprowadzane do systemu dokumenty można oznaczyć słowami kluczowymi, a także powiązać je z innymi dokumentami lub przypisać do użytkownika, lub grupy użytkowników. Zaawansowane wyszukiwanie dokumentów umożliwia znalezienie dokumentu po tagu, kategorii, tytule, treści, a także przypisanym użytkowniku czy zakresie dat.

  • Przechowywanie dokumentacji w formie elektronicznej — w dowolnym formacie (jpg, pdf, doc, xsl)
  • Konfigurowalne procesy dodawania i edycji dokumentów
  • Dowolna struktura dokumentów (typy dokumentów, foldery, podfoldery)
  • Zarządzanie uprawnieniami użytkowników
  • Personalna lista zadań
  • Notyfikacje i przypomnienia — m.in. o nowej wersji dokumentu, oczekujących zadaniach (w systemie oraz drogą e-mail)
  • Audyt z historii wersji dokumentu (możliwość wygenerowania raportu)
  • Możliwość dodawania tagów do dokumentów
  • Zaawansowane możliwości wyszukiwania (po nazwie, po numerze, po treści, po tagach oraz innych atrybutach dokumentu). Możliwość eksportowania wyników wyszukiwania
  • Tworzenie powiązań i relacji pomiędzy dokumentami
  • Raporty
  • Archiwizowanie nieaktualnych dokumentów
  • Automatyczna procedura tworzenia kopii zapasowych
  • Podpis elektroniczny
  • Bezpieczeństwo dokumentów
  @@alt

  Audyty

  Moduł Audyty daje możliwość szybkiego i sprawnego tworzenia oraz planowania audytu. Dzięki funkcji kalendarza można zaplanować przeprowadzenie cyklicznych audytów, o których system automatycznie nam przypomni. Moduł pozwala na nadanie uprawnień dla audytorów, przygotowywanie listy kontrolnej, zakresu i harmonogramu audytu, a także stworzenie końcowego raportu i zaplanowanie działań naprawczych. Moduł Audyty można powiązać z modułem CAPA, co znacznie zwiększa jego funkcjonalność.

  • Planowanie i harmonogram (tworzenie planów rocznych, wieloletnich)
  • Zarządzanie procesem od rozpoczęcia do zakończenia audytu
  • Przygotowanie i inicjowanie audytu (program audytu, tworzenie list kontrolnych)
  • Tworzenie bibliotek list kontrolnych
  • Przypisywanie poziomu ryzyka
  • Integracja z CAPA
  • Notyfikacje i przypomnieni.
  • arządzanie uprawnieniami użytkowników
  • Raport z audytu
  • Podpis elektroniczny
  • Bezpieczeństwo danych
  @@alt

  Zarządzanie ryzykiem

  Moduł do zarządzania ryzykiem umożliwia systematyczną identyfikację i analizę ryzyka wg normy ISO 9001. Moduł w sposób prosty i zrozumiały pozwala tworzyć rejestry ryzyk, które następnie mogą zostać powiązane z pozostałymi modułami i ich poszczególnymi elementami, czyli dokumentami, procesami, czy też z CAPA. Moduł umożliwia także wprowadzanie do systemu analizy szans oraz modyfikacji prowadzonych na jego podstawie działań.

  Funkcjonalność modułu Zarządzania ryzykiem:

  • Monitorowanie procesów
  • Rejestr ryzyk i szans
  @@alt

  Procesy

  Moduł umożliwia zarządzanie procesami zgodnie z normą ISO 9001. Składa się on z usystematyzowanego widoku kart procesów, z którymi można powiązać procedury, role, uprawnienia i odpowiedzialność. Do każdej karty procesu można przypisać wskaźniki i mierniki. Przejrzysty układ pozwala w sposób intuicyjny zarządzać procesami, monitorować je, a także analizować pod kątem zgłaszanych niezgodności. Moduł można powiązać z modułem Zarządzania ryzykiem, Audytami lub Dokumentami.

  • Możliwość wprowadzania karty procesu
  • Możliwość przypisywania zestawu dokumentów, procedur dla danego procesu
  • Okresowe przeglądy procesów
  • Wprowadzanie i ocena wskaźników i mierników
  • Powiadomienia (m.in. o zmianach w procesie, aktualizacji dokumentów przypisanych do procesu)
  @@alt

  Szkolenia

  Moduł umożliwia szybkie i efektywne tworzenie szkoleń dla pracowników, zarówno w formie on-line, jak i on-site. W ramach modułu użytkownik może przesyłać materiały szkoleniowe w formie plików tekstowych, audio, wideo, czy też zdjęć. Szkolenie może zostać przypisane do danego użytkownika lub grupy użytkowników, z wyznaczonym terminem jego rozpoczęcia i ukończenia.

  Moduł pozwala na sprawdzanie umiejętności uczestników szkolenia poprzez testy, ankiety itp., a także śledzenie historii szkoleń i wyników danego pracownika. Po zintegrowaniu modułu z systemami np. LIMS, systemy produkcyjne czy systemy HR, uzyskujemy pełny obraz kompetencji pracowników, co optymalizuje proces przydzielania pracowników do wykonywania określonych zadań.

  W ten sposób za pomocą modułu można określić, czy pracownik posiada uprawnienia i umiejętności np. do pracy z danym urządzeniem lub do przeprowadzania badań w oparciu o określoną procedurę.

  • Przypisanie szkolenia
  • Przypisanie powtórnego szkolenia — np. po CAPA
  • Zarządzanie uprawnieniami użytkowników (związanych z procesowaniem, edycją i podglądem szkolenia)
  • Przypisanie szkolenia do dowolnej osoby lub grupy osób
  • Pełna historia zmian (dostęp do pełnej historii zmian wykonanej przez danego użytkownika w systemie, dostęp do pełnej historii zmian dla wybranego szkolenia)
  • Możliwość monitorowania progresu szkoleń
  • Raporty
  • Notyfikacje i przypomnienia (m.in. o nowym szkoleniu, o terminie wykonania szkolenia)
  • Przypomnienia od administratora systemu do użytkowników np. o czekającym szkoleniu
  • Podpis elektroniczny
  @@alt

  CAPA

  Moduł CAPA pozwala w sposób transparentny i efektywny zarządzać akcjami korygującymi i prewencyjnymi. Niezgodności mogą być zgłaszane bezpośrednio przez użytkowników systemu (np. pracowników hali produkcyjnej), mogą być także powiązane z audytami lub wprowadzoną dokumentacją (np. reklamacja od klienta). Moduł umożliwia zebranie wszystkich danych związanych z niezgodnościami w jednym miejscu, co znacznie ułatwia ich monitoring i analizę, a także śledzenie tego, jakie akcje korygujące i prewencyjne zostały zastosowane, czy przyniosły one rezultat oraz jaki jest trend jakości w firmie, np. czy problem się powtarza.

  • Zarządzanie uprawnieniami użytkowników (związanych z procesowaniem, edycją i podglądem działań korygujących i naprawczych)
  • Przypisanie niezgodności do dowolnej osoby lub grupy osób
  • Stały nadzór nad procesem korygowania niezgodności
  • Klasyfikacja niezgodności
  • Audyt procesu (możliwość generowania raportów)
  • Zaawansowana wyszukiwarka
  • Raporty
  • Notyfikacje i przypomnienia
  • Archiwizowanie nieaktualnych dokumentów
  • Automatyczna procedura tworzenia kopii zapasowych
  • Podpis elektroniczny
  • Bezpieczeństwo danych

  Kontakt

  Masz jakieś pytania?
  Zainteresowała Cię oferta naszego systemu?
  Skontaktuj się z nami telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego!

   *pola wymagane

   Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Klucz.