+48 17 875 13 00 sales@softsystem.pl

Moduły

QMStorm posiada dedykowane moduły, które pozwalają zarządzać określonymi obszarami w Systemie Zarządzania Jakością. Każdy z modułów może funkcjonować samodzielnie, mogą być one także wybrane zgodnie z potrzebami organizacji i połączone w spójnie działającą strukturę.

@@alt

Dokumenty

Moduł Dokumenty umożliwia tworzenie, edytowanie, zarządzanie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji niezbędnej dla wsparcia SZJ. Dokumenty są przechowywane w sposób bezpieczny, a system daje możliwość przypisania dostępu do dokumentów tylko upoważnionym użytkownikom lub grupom użytkowników. Dokumentacja jest przechowywana i przetwarzana w sposób usystematyzowany i kontrolowany, podlegając określonym procedurom, a każda zmiana w dokumencie jest raportowana. Dzięki temu widoczne jest, kto zapoznał się z dokumentem oraz kto dokonał w nim zmian. Moduł umożliwia ustawienie własnych procesów przetwarzania dokumentacji w oparciu o predefiniowane w systemie kroki, bez udziału programistów.

Wprowadzane do systemu dokumenty można oznaczyć słowami kluczowymi, a także powiązać je z innymi dokumentami lub przypisać do użytkownika, lub grupy użytkowników. Zaawansowane wyszukiwanie dokumentów umożliwia znalezienie dokumentu po tagu, kategorii, tytule, treści, a także przypisanym użytkowniku czy zakresie dat.

 • Przechowywanie dokumentacji w formie elektronicznej — w dowolnym formacie (jpg, pdf, doc, xsl).
 • Konfigurowalne procesy dodawania i edycji dokumentów.
 • Dowolna struktura dokumentów (typy dokumentów, foldery, podfoldery).
 • Zarządzanie uprawnieniami użytkowników.
 • Personalna lista zadań.
 • Notyfikacje i przypomnienia — m.in. o nowej wersji dokumentu, oczekujących zadaniach (w systemie oraz drogą e-mail).
 • Audyt z historii wersji dokumentu (możliwość wygenerowania raportu).
 • Możliwość dodawania tagów do dokumentów.
 • Zaawansowane możliwości wyszukiwania (po nazwie, po numerze, po treści, po tagach oraz innych atrybutach dokumentu). Możliwość eksportowania wyników wyszukiwania.
 • Tworzenie powiązań i relacji pomiędzy dokumentami.
 • Raporty.
 • Archiwizowanie nieaktualnych dokumentów.
 • Automatyczna procedura tworzenia kopii zapasowych.
 • Podpis elektroniczny.
 • Bezpieczeństwo dokumentów.
@@alt

Audyty

Moduł Audyty daje możliwość szybkiego i sprawnego tworzenia oraz planowania audytu. Dzięki funkcji kalendarza można zaplanować przeprowadzenie cyklicznych audytów, o których system automatycznie nam przypomni. Moduł pozwala na nadanie uprawnień dla audytorów, przygotowywanie listy kontrolnej, zakresu i harmonogramu audytu, a także stworzenie końcowego raportu i zaplanowanie działań naprawczych. Moduł Audyty można powiązać z modułem CAPA, co znacznie zwiększa jego funkcjonalność.

 • Planowanie i harmonogram (tworzenie planów rocznych, wieloletnich).
 • Zarządzanie procesem od rozpoczęcia do zakończenia audytu.
 • Przygotowanie i inicjowanie audytu (program audytu, tworzenie list kontrolnych).
 • Tworzenie bibliotek list kontrolnych.
 • Przypisywanie poziomu ryzyka.
 • Integracja z CAPA.
 • Notyfikacje i przypomnienia.
 • arządzanie uprawnieniami użytkowników.
 • Raport z audytu.
 • Podpis elektroniczny.
 • Bezpieczeństwo danych.
@@alt

Zarządzanie ryzykiem

Moduł do zarządzania ryzykiem umożliwia systematyczną identyfikację i analizę ryzyka wg normy ISO 9001. Moduł w sposób prosty i zrozumiały pozwala tworzyć rejestry ryzyk, które następnie mogą zostać powiązane z pozostałymi modułami i ich poszczególnymi elementami, czyli dokumentami, procesami, czy też z CAPA. Moduł umożliwia także wprowadzanie do systemu analizy szans oraz modyfikacji prowadzonych na jego podstawie działań.

Funkcjonalność modułu Zarządzania ryzykiem:

 • Monitorowanie procesów.
 • Rejestr ryzyk i szans.
@@alt

Procesy

Moduł umożliwia zarządzanie procesami zgodnie z normą ISO 9001. Składa się on z usystematyzowanego widoku kart procesów, z którymi można powiązać procedury, role, uprawnienia i odpowiedzialność. Do każdej karty procesu można przypisać wskaźniki i mierniki. Przejrzysty układ pozwala w sposób intuicyjny zarządzać procesami, monitorować je, a także analizować pod kątem zgłaszanych niezgodności. Moduł można powiązać z modułem Zarządzania ryzykiem, Audytami lub Dokumentami.

 • Możliwość wprowadzania karty procesu.
 • Możliwość przypisywania zestawu dokumentów, procedur dla danego procesu.
 • Okresowe przeglądy procesów
 • Wprowadzanie i ocena wskaźników i mierników
 • Powiadomienia (m.in. o zmianach w procesie, aktualizacji dokumentów przypisanych do procesu).
@@alt

Szkolenia

Moduł umożliwia szybkie i efektywne tworzenie szkoleń dla pracowników, zarówno w formie on-line, jak i on-site. W ramach modułu użytkownik może przesyłać materiały szkoleniowe w formie plików tekstowych, audio, wideo, czy też zdjęć. Szkolenie może zostać przypisane do danego użytkownika lub grupy użytkowników, z wyznaczonym terminem jego rozpoczęcia i ukończenia.

Moduł pozwala na sprawdzanie umiejętności uczestników szkolenia poprzez testy, ankiety itp., a także śledzenie historii szkoleń i wyników danego pracownika. Po zintegrowaniu modułu z systemami np. LIMS, systemy produkcyjne czy systemy HR, uzyskujemy pełny obraz kompetencji pracowników, co optymalizuje proces przydzielania pracowników do wykonywania określonych zadań.

W ten sposób za pomocą modułu można określić, czy pracownik posiada uprawnienia i umiejętności np. do pracy z danym urządzeniem lub do przeprowadzania badań w oparciu o określoną procedurę.

 • Przypisanie szkolenia.
 • Przypisanie powtórnego szkolenia — np. po CAPA
 • Zarządzanie uprawnieniami użytkowników (związanych z procesowaniem, edycją i podglądem szkolenia).
 • Przypisanie szkolenia do dowolnej osoby lub grupy osób.
 • Pełna historia zmian (dostęp do pełnej historii zmian wykonanej przez danego użytkownika w systemie, dostęp do pełnej historii zmian dla wybranego szkolenia).
 • Możliwość monitorowania progresu szkoleń.
 • Raporty
 • Notyfikacje i przypomnienia (m.in. o nowym szkoleniu, o terminie wykonania szkolenia).
 • Przypomnienia od administratora systemu do użytkowników np. o czekającym szkoleniu.
 • Podpis elektroniczny.
@@alt

CAPA

Moduł CAPA pozwala w sposób transparentny i efektywny zarządzać akcjami korygującymi i prewencyjnymi. Niezgodności mogą być zgłaszane bezpośrednio przez użytkowników systemu (np. pracowników hali produkcyjnej), mogą być także powiązane z audytami lub wprowadzoną dokumentacją (np. reklamacja od klienta). Moduł umożliwia zebranie wszystkich danych związanych z niezgodnościami w jednym miejscu, co znacznie ułatwia ich monitoring i analizę, a także śledzenie tego, jakie akcje korygujące i prewencyjne zostały zastosowane, czy przyniosły one rezultat oraz jaki jest trend jakości w firmie, np. czy problem się powtarza.

 • Zarządzanie uprawnieniami użytkowników (związanych z procesowaniem, edycją i podglądem działań korygujących i naprawczych).
 • Przypisanie niezgodności do dowolnej osoby lub grupy osób.
 • Stały nadzór nad procesem korygowania niezgodności.
 • Klasyfikacja niezgodności.
 • Audyt procesu (możliwość generowania raportów).
 • Zaawansowana wyszukiwarka.
 • Raporty
 • Notyfikacje i przypomnienia (m.in. o nowym szkoleniu, o terminie wykonania szkolenia).
 • Archiwizowanie nieaktualnych dokumentów.
 • Automatyczna procedura tworzenia kopii zapasowych.
 • Podpis elektroniczny.
 • Bezpieczeństwo danych.

Kontakt

Masz jakieś pytania?
Zainteresowała Cię oferta naszego systemu?
Skontaktuj się z nami telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego!

  *pola wymagane